"Apache Kid" som gratis PDF. 
Utgiven på 
Podiums förlag 1999 
(60 sid; här utvidgad 69 sid)


Apache Kid  är onekligen en obskyr bekantskap. Kid växte upp under ett kritiskt övergångsskede i indianernas 1800-talshistoria, den tid då civilisationen slutgiltigt drog åt snaran runt de fjättrade indianfolken. Han sökte i likhet med många unga stamfränder tjäna  två herrar samtidigt, västapacherna och den vita maktapparaten. Men han gjorde snart den bittra upptäckten att ormens kluvna tunga ofta är förvillande lik den vite mannens. Han tappade fotfästet i tillvaron och förvandlades till en fredlös furie; en fantasieggande mytisk skugga i sitt hemlands berg och öknar. 

Apachekrigen, som redan relaterats i ett otal böcker, får här i snabba sekvenser bilda bakgrund till bokens huvudtema: västapachernas kulturmönster och Apache Kids beklämmande korta och blodiga levnadslopp. 

De fruktade, vida berö
mda och välbekanta chiricahuas har oftast lämnat de besläktade västapacherna i skuggan. Orsaken är tämligen given: medan chiricahuas reste sig mot blårockarna valde västapacherna kollaboratörens roll, vilket innebar att de förväntades våldföra sig på broderfolket.

Redogörelsen putsar upp åtskilliga fasetter i det västapachiska kulturspektrat och berör såväl de ambivalenta relationerna med grannfolken som den månghundraåriga vendettan med spanjorer och mexikaner och förnedringen under den amerikanska hälen. - En annan aspekt - ofta obelyst i äldre litteratur - rör det juridiska maskineriets kufiska uppbyggnad i Arizonaterritoriet; ett system som drabbade apacherna hårdast.

Boken avrundas med en förteckning över dryga 40-talet basala verk om apacherna. De har vid sidan av oumbärlig Arizonaperiodika, ytterligare en mängd klipp och böcker, samt internetartiklar utgjort underlag för boken. Som komplement till mer genomarbetat och djuplodande apachestoff fungerar nätutbudet skapligt. 

Bibliografin bär en pedagogisk idé såtillvida som den upptar ett brett spektra av översikter, memoarer, biografier, rese- och bosättarskildringar, specialstudier och en ganska oslagbar encyclopedi. Det handlar ofta om oundgängligt amerikanskt primärstoff som den apachebitne knappast kan avvara. Dessa arbeten rör av lättförklarliga skäl mestadels chiricahua, åtskilligt västapacherna men avsevärt mindre mescalero. 

Och glöm för all del inte svenske indianförfattaren Einar Malms sunda och visa måtto: "...man bör nog inte genast falla för första bästa nyuppdykande indianhistoriska skribent, som attackerar eller nonchalerar erkända specialister." Kanske låter det egotrippat i vissa öron. Lärdomen, ur historikerns synvinkel, är nog att han eller hon bör ta så få genvägar som möjligt förbi det digra, ofiltrerade berg av förstahandskunskap, ögonvittnesbörd, samtidsuppteckningar och relevanta studier som över tiden ackumulerats runt skilda nischer av indianskt liv och leverne. Däri ligger också en tillförlitlighetsfaktor, även om man aldrig får ge avkall på det kritiska omdömet. 

Livsmiljöer förändras, utplånas; minnen, kunskaper och insikter bleknar, går om intet; traditioner kan förvanskas, människor dör, vissa kulturfragment består. Det nedtecknade arvet, i dokument och litteratur, blir därmed allt värdefullare. Den historiske hantverkaren tvingas ofta läsa ögonen ur sig - något tillspetsat - för att utvinna det ädla stoff som återkallar närvaron av förlorade ögonblick, miljöer och människor. Som regel är de oslipade juvelerna kostbarast. 

Somliga inmutningar ger klent utbyte, men måste likväl utforskas. Andra är formliga ymnighetshorn; och slagghögarna magar upp. De jungfruliga fälten har krympt och överexploateringens vålnad dväljs i många schakt. I sådana snudd på regelmässiga belägenheter accentueras behovet att, i skenet av färskare rön, åstadkomma nya tolkningar och vinklingar ur stoffmassan. 

Apache Kid är en ganska illusorisk sälle litterärt sett. Håller man sig strikt till fakta - vilket varit ambitionen - finns det inte så rasande mycket att ta på. Men det som nu ändå kan vaskas fram kastar ett spännande ljus över ett, paradoxalt nog, lika unikt som symtomatiskt livsöde. 

I en tidigare indiandokumentär Rainbow föll i gryningen; Settern 1987 - tecknade jag en minibiografi över en annan västapache, schamanen och visionären Noc-ay-del-klinne; chiricahuan Massai, vars livssaga ifråga om kuslig dramatik nästan kan matcha Apache Kids, figurerar i boken Skuggor över Sierra Madre, Settern 1985. Böckerna innehåller också kortbiografier över det famösa ledargarnityret - Mangas Coloradas, Cochise, Victorio, Juh och, förstås, Geronimo.

PDF Apache Kid